#photographylovers Instagram Photos & Videos

photographylovers - 8802716 posts

Latest Instagram Posts

  • mohammadaminmuosavi - Seyed Moнaммad Aмin Moυѕavi @mohammadaminmuosavi 12 minutes ago
  • #مادر📝
مادرها قهرمانان همیشگی زندگی اند بی آنکه کسی مدال صبوری و عشق را به گردنشان بیاویزد ، کسانی که گذشت را تکلیف خود می دانند مهربانی را طعام روزها و شب ها . مادرها رایحه ی خوش فضای خانه اند که اگر لحظه ای نباشند تمام میشود سرزندگی و امید روشن کاشانه ی دلت . مادر تنها آمدنی ست که هیچگاه رفتنی نیست ، تنهایت نمیگذارد حتی اگر زبانم لال روزی دگر نباشد سایه ی حضورش آرامش حال بدت میشود ، زن بودن را باید از مادرانی آموخت که تمام سال را لبخند زده اند ، سختی را لازمه ی زندگی دانستند و مثل یک شوخی تلخ از آن عبور کرده اند، مادرها بهار دوباره ی زندگی اند در اوج ناامیدی ، دعای قشنگ سفره ی هفت سین اند کنار آب و آینه خالص و بی ادعا . . .
مادرها حقیقت شیرین و تکرارنشدنی زندگی اند که دنیا همانندش را در خواب هم نخواهد دید . . . .
. 📸:@MohammadAminMuosavi 📸
#photography #photo #photographylovers #pic #photographystreet #fashion #model #street #nikon #iamnikon #justphotography #picture #modelmen #photographynikon #nikongraphy #Art
#nikonpic #mohammad👑 #mohammadamin #mohammadaminmousavi #photographylove #photographylife #مادر📝 مادرها قهرمانان همیشگی زندگی اند بی آنکه کسی مدال صبوری و عشق را به گردنشان بیاویزد ، کسانی که گذشت را تکلیف خود می دانند مهربانی را طعام روزها و شب ها . مادرها رایحه ی خوش فضای خانه اند که اگر لحظه ای نباشند تمام میشود سرزندگی و امید روشن کاشانه ی دلت . مادر تنها آمدنی ست که هیچگاه رفتنی نیست ، تنهایت نمیگذارد حتی اگر زبانم لال روزی دگر نباشد سایه ی حضورش آرامش حال بدت میشود ، زن بودن را باید از مادرانی آموخت که تمام سال را لبخند زده اند ، سختی را لازمه ی زندگی دانستند و مثل یک شوخی تلخ از آن عبور کرده اند، مادرها بهار دوباره ی زندگی اند در اوج ناامیدی ، دعای قشنگ سفره ی هفت سین اند کنار آب و آینه خالص و بی ادعا . . . مادرها حقیقت شیرین و تکرارنشدنی زندگی اند که دنیا همانندش را در خواب هم نخواهد دید . . . . . 📸:@mohammadaminmuosavi 📸 #photography #photo #photographylovers #pic #photographystreet #fashion #model #street #nikon #iamnikon #justphotography #picture #modelmen #photographynikon #nikongraphy #art #nikonpic #mohammad👑 #mohammadamin #mohammadaminmousavi #photographylove #photographylife
  • #مادر📝 مادرها قهرمانان همیشگی زندگی اند بی آنکه کسی مدال صبوری و عشق را به گردنشان بیاویزد ، کسانی که گذشت را تکلیف خود می دانند مهربانی را طعام روزها و شب ها . مادرها رایحه ی خوش فضای خانه اند که اگر لحظه ای نباشند تمام میشود سرزندگی و امید روشن کاشانه ی دلت . مادر تنها آمدنی ست که هیچگاه رفتنی نیست ، تنهایت نمیگذارد حتی اگر زبانم لال روزی دگر نباشد سایه ی حضورش آرامش حال بدت میشود ، زن بودن را باید از مادرانی آموخت که تمام سال را لبخند زده اند ، سختی را لازمه ی زندگی دانستند و مثل یک شوخی تلخ از آن عبور کرده اند، مادرها بهار دوباره ی زندگی اند در اوج ناامیدی ، دعای قشنگ سفره ی هفت سین اند کنار آب و آینه خالص و بی ادعا . . . مادرها حقیقت شیرین و تکرارنشدنی زندگی اند که دنیا همانندش را در خواب هم نخواهد دید . . . . . 📸:@mohammadaminmuosavi 📸 #photography #photo #photographylovers #pic #photographystreet #fashion #model #street #nikon #iamnikon #justphotography #picture #modelmen #photographynikon #nikongraphy #art #nikonpic #mohammad👑 #mohammadamin #mohammadaminmousavi #photographylove #photographylife
  • 209 0