#oilpainting Instagram Photos & Videos

oilpainting - 9481084 posts

Latest Instagram Posts

  • golshan_sadeghi - Golshan @golshan_sadeghi 2 weeks ago
  • .
مروری بر آثار #یعقوب_عمامه_پیچ (بخش اول)
#رویین_پاکباز
ماهنامه کِلک
🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️
یعقوب عمامه پیچ در ۱۳۲۵ در تبریز زاده شد و بعد از پایان تحصیل در هنرستان به دانشکده ی هنرهای زیبا راه یافت و طراحی را از هانیبال الخاص آموخت، سپس به فرانسه رفت و به مطالعه و مشاهده سبک های گوناگون نقاشی پرداخت و بعداز بازگشت به ایران تدریس در دانشکده ی هنرهای زیبا را آغاز کرد.
🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️
عمامه پیچ در تمامی مراحل تحول کارش به مسئله "واقعیت" می پردازد. اینکه او چه چیزی را در واقعیت می جوید و آن را چگونه بیان می کند، تنوع و عدم تجانس را در آثارش سبب شده است. در مسیر تحول کار او می توان روندی از تقلید تا بازشناسی واقعیت را بازشناخت. در ابتدا عمامه پیچ مشتاق آن است که قیافه ها و حالات آدم های پیرامونش را ثبت کند. او با انتخاب و تنظیم سایه-رنگ ها  و خط های توصیفی و -گاه نیز با اندک تصرفی در شکل های طبیعی- حالت های مورد نظرش را عینیت می بخشد.دلمشغولی عمامه پیچ شیبه سازی واقعیت و مهم ترین هدف اش تجسم "تیپ" هاست. زن خانه دار، جوان دانشجو، پیرمرد زحمتکش و جز اینها. در حقیقت او به همان راهی می رود که نقاشان رئالیست قرن نوزدهم با استواری پیمودند. عمامه پیچ دستی توانا دارد اما از طرح های او تا طرح های استادانی چون میه فرانسوی و یا منتسل آلمانی چه فاصله ایست! این فاصله -بیش از هر چیز دیگر- تفاوت بین آکادمیسم و رئالیسم را باز می تابد: آن استادان جنبه هایی از جهان و زندگی را که توسط قانون گذاران پیشین نفی یا منع شده بود، در هنر وارد کردند: حال، عمامه پیچ دستاوردهای ایشان را در قالب قرارداد به کار می بندد. آن ها بازنمایی واقعیت مرئی را با روش خاص به ضابطه در آوردند، عمامه پیچ تکرار همان ضوابط را برای بیان احساس خویش کافی می داند. از این طریق هنر او به بن بست می رسد.
#YaghoubAmamePich
🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️ . مروری بر آثار #یعقوب_عمامه_پیچ (بخش اول) #رویین_پاکباز ماهنامه کِلک 🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️ یعقوب عمامه پیچ در ۱۳۲۵ در تبریز زاده شد و بعد از پایان تحصیل در هنرستان به دانشکده ی هنرهای زیبا راه یافت و طراحی را از هانیبال الخاص آموخت، سپس به فرانسه رفت و به مطالعه و مشاهده سبک های گوناگون نقاشی پرداخت و بعداز بازگشت به ایران تدریس در دانشکده ی هنرهای زیبا را آغاز کرد. 🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️ عمامه پیچ در تمامی مراحل تحول کارش به مسئله "واقعیت" می پردازد. اینکه او چه چیزی را در واقعیت می جوید و آن را چگونه بیان می کند، تنوع و عدم تجانس را در آثارش سبب شده است. در مسیر تحول کار او می توان روندی از تقلید تا بازشناسی واقعیت را بازشناخت. در ابتدا عمامه پیچ مشتاق آن است که قیافه ها و حالات آدم های پیرامونش را ثبت کند. او با انتخاب و تنظیم سایه-رنگ ها و خط های توصیفی و -گاه نیز با اندک تصرفی در شکل های طبیعی- حالت های مورد نظرش را عینیت می بخشد.دلمشغولی عمامه پیچ شیبه سازی واقعیت و مهم ترین هدف اش تجسم "تیپ" هاست. زن خانه دار، جوان دانشجو، پیرمرد زحمتکش و جز اینها. در حقیقت او به همان راهی می رود که نقاشان رئالیست قرن نوزدهم با استواری پیمودند. عمامه پیچ دستی توانا دارد اما از طرح های او تا طرح های استادانی چون میه فرانسوی و یا منتسل آلمانی چه فاصله ایست! این فاصله -بیش از هر چیز دیگر- تفاوت بین آکادمیسم و رئالیسم را باز می تابد: آن استادان جنبه هایی از جهان و زندگی را که توسط قانون گذاران پیشین نفی یا منع شده بود، در هنر وارد کردند: حال، عمامه پیچ دستاوردهای ایشان را در قالب قرارداد به کار می بندد. آن ها بازنمایی واقعیت مرئی را با روش خاص به ضابطه در آوردند، عمامه پیچ تکرار همان ضوابط را برای بیان احساس خویش کافی می داند. از این طریق هنر او به بن بست می رسد. #yaghoubamamepich 🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️
  • . مروری بر آثار #یعقوب_عمامه_پیچ (بخش اول) #رویین_پاکباز ماهنامه کِلک 🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️ یعقوب عمامه پیچ در ۱۳۲۵ در تبریز زاده شد و بعد از پایان تحصیل در هنرستان به دانشکده ی هنرهای زیبا راه یافت و طراحی را از هانیبال الخاص آموخت، سپس به فرانسه رفت و به مطالعه و مشاهده سبک های گوناگون نقاشی پرداخت و بعداز بازگشت به ایران تدریس در دانشکده ی هنرهای زیبا را آغاز کرد. 🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️ عمامه پیچ در تمامی مراحل تحول کارش به مسئله "واقعیت" می پردازد. اینکه او چه چیزی را در واقعیت می جوید و آن را چگونه بیان می کند، تنوع و عدم تجانس را در آثارش سبب شده است. در مسیر تحول کار او می توان روندی از تقلید تا بازشناسی واقعیت را بازشناخت. در ابتدا عمامه پیچ مشتاق آن است که قیافه ها و حالات آدم های پیرامونش را ثبت کند. او با انتخاب و تنظیم سایه-رنگ ها و خط های توصیفی و -گاه نیز با اندک تصرفی در شکل های طبیعی- حالت های مورد نظرش را عینیت می بخشد.دلمشغولی عمامه پیچ شیبه سازی واقعیت و مهم ترین هدف اش تجسم "تیپ" هاست. زن خانه دار، جوان دانشجو، پیرمرد زحمتکش و جز اینها. در حقیقت او به همان راهی می رود که نقاشان رئالیست قرن نوزدهم با استواری پیمودند. عمامه پیچ دستی توانا دارد اما از طرح های او تا طرح های استادانی چون میه فرانسوی و یا منتسل آلمانی چه فاصله ایست! این فاصله -بیش از هر چیز دیگر- تفاوت بین آکادمیسم و رئالیسم را باز می تابد: آن استادان جنبه هایی از جهان و زندگی را که توسط قانون گذاران پیشین نفی یا منع شده بود، در هنر وارد کردند: حال، عمامه پیچ دستاوردهای ایشان را در قالب قرارداد به کار می بندد. آن ها بازنمایی واقعیت مرئی را با روش خاص به ضابطه در آوردند، عمامه پیچ تکرار همان ضوابط را برای بیان احساس خویش کافی می داند. از این طریق هنر او به بن بست می رسد. #yaghoubamamepich 🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️
  • 643 45