#installation Instagram Photos & Videos

installation - 3144807 posts

Latest Instagram Posts

  • golshan_sadeghi - Golshan @golshan_sadeghi 1 month ago
  • .
🔺️اثر #سیا_ارمجانی 🔺️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
⬛سیر تحول مجسمه سازی ایران ⬜ (بخش اول)

مینا طلایی
دکتر غلامعلی حاتم

نخستین مجسمه ی علمی ایران مجسمه ی ناصرالدین شاه سوار بر اسب بود. (تصویر ۲) پیگیری رسمی مجسمه سازی در ایران توسط حکومت و با آغاز مدرنیزاسیون صورت گرفت. 
مدرسه ی صنایع مستظرفه و موزه ی مردم شناسی (۱۳۱۷) جزو اولین مراکز آموزش مجسمه سازی بودند. اما تاسیس دانشکده ی هنرهای زیبا در ۱۳۱۹ بود که تاثیرگذارترین رویداد در هنر معاصر ایران لقب گرفت. 
این دانشکده به تدریج عرصه ی تضاد پیروان مکتب کمال الملک و طرفداران هنر مدرن شد و سپس در سال های دهه ی ۴۰ با بازگشت فارغ التحصیلان ایرانی از اروپا و آمریکا و اشتغال آنان به تدریس عملا آموزش هنر مدرن در آنجا فراگیر شد. 
سپس گروه هنرمندان معاصر در ۱۳۴۰ در آتلیه ی کبود، گروه تالار ایران (قندریز)، گروه پنج در ۱۳۴۶ و گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان در ۱۳۵۳ شکل گرفت. پیش از انقلاب ۵ بینال در تهران برگزار شد که در آن ها آثار نقاشی و مجسمه توامان ارائه می شدند. برگزاری نخستین بینال تهران  به کوشش #مارکو_گریگوریان در سال ۱۳۳۷ مهم ترین اقدام رسمی دولت در تایید جنبش نوگرایی بود.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ . 🔺️اثر #سیا_ارمجانی 🔺️ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ⬛سیر تحول مجسمه سازی ایران ⬜ (بخش اول) مینا طلایی دکتر غلامعلی حاتم نخستین مجسمه ی علمی ایران مجسمه ی ناصرالدین شاه سوار بر اسب بود. (تصویر ۲) پیگیری رسمی مجسمه سازی در ایران توسط حکومت و با آغاز مدرنیزاسیون صورت گرفت. مدرسه ی صنایع مستظرفه و موزه ی مردم شناسی (۱۳۱۷) جزو اولین مراکز آموزش مجسمه سازی بودند. اما تاسیس دانشکده ی هنرهای زیبا در ۱۳۱۹ بود که تاثیرگذارترین رویداد در هنر معاصر ایران لقب گرفت. این دانشکده به تدریج عرصه ی تضاد پیروان مکتب کمال الملک و طرفداران هنر مدرن شد و سپس در سال های دهه ی ۴۰ با بازگشت فارغ التحصیلان ایرانی از اروپا و آمریکا و اشتغال آنان به تدریس عملا آموزش هنر مدرن در آنجا فراگیر شد. سپس گروه هنرمندان معاصر در ۱۳۴۰ در آتلیه ی کبود، گروه تالار ایران (قندریز)، گروه پنج در ۱۳۴۶ و گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان در ۱۳۵۳ شکل گرفت. پیش از انقلاب ۵ بینال در تهران برگزار شد که در آن ها آثار نقاشی و مجسمه توامان ارائه می شدند. برگزاری نخستین بینال تهران به کوشش #مارکو_گریگوریان در سال ۱۳۳۷ مهم ترین اقدام رسمی دولت در تایید جنبش نوگرایی بود. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
  • . 🔺️اثر #سیا_ارمجانی 🔺️ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ⬛سیر تحول مجسمه سازی ایران ⬜ (بخش اول) مینا طلایی دکتر غلامعلی حاتم نخستین مجسمه ی علمی ایران مجسمه ی ناصرالدین شاه سوار بر اسب بود. (تصویر ۲) پیگیری رسمی مجسمه سازی در ایران توسط حکومت و با آغاز مدرنیزاسیون صورت گرفت. مدرسه ی صنایع مستظرفه و موزه ی مردم شناسی (۱۳۱۷) جزو اولین مراکز آموزش مجسمه سازی بودند. اما تاسیس دانشکده ی هنرهای زیبا در ۱۳۱۹ بود که تاثیرگذارترین رویداد در هنر معاصر ایران لقب گرفت. این دانشکده به تدریج عرصه ی تضاد پیروان مکتب کمال الملک و طرفداران هنر مدرن شد و سپس در سال های دهه ی ۴۰ با بازگشت فارغ التحصیلان ایرانی از اروپا و آمریکا و اشتغال آنان به تدریس عملا آموزش هنر مدرن در آنجا فراگیر شد. سپس گروه هنرمندان معاصر در ۱۳۴۰ در آتلیه ی کبود، گروه تالار ایران (قندریز)، گروه پنج در ۱۳۴۶ و گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان در ۱۳۵۳ شکل گرفت. پیش از انقلاب ۵ بینال در تهران برگزار شد که در آن ها آثار نقاشی و مجسمه توامان ارائه می شدند. برگزاری نخستین بینال تهران به کوشش #مارکو_گریگوریان در سال ۱۳۳۷ مهم ترین اقدام رسمی دولت در تایید جنبش نوگرایی بود. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
  • 838 17