#کلیپ Instagram Photos & Videos

کلیپ - 2004398 posts

Latest Instagram Posts

  • mostafa_afereidoun - مشاوران وروانشناسان(اهواز&ایذه @mostafa_afereidoun 3 minutes ago
  • #نماینده_ای_که_عاشقانش_کم_ نیستند

این آقایی که در تصویر میبینید(مهندس خادمی) نماینده ای ست که طی این سه سال بیست وشش هزارو ۲۸۰ساعت بین مردم بوده و خستگی ناپذیر فعالیت کرده حال درمیان هزاران هزاران ساعت فعالیتش چند بار ناراحت و خسته و عصبانی شده مثلِ همهِ ی انسانها، مثلِ همهِ ی پدر ها .....و ما موفق شدیم دو  برشِ جانانه ی چندثانیه ای از هزاران ساعت فعالیتش پیدا کنیم و به گوش جهانیان برسونیم،عصبانیتش را خشمش را پرخاشگری ش را.........براستی چه میشود که تعلق مان به همدیگر را نمیبینیم چه میشودفعالانه نشرمیدهیم اشتباهات یک نفر را و شوق و شوری برای انتشار عشق و همدلی نداریم........دردش،عشقش ،دغدغه اش را ببینیم........
#کلیپ
#دوربین_شخصی
#عشق_را نشر_دهیم #نماینده_ای_که_عاشقانش_کم_ نیستند این آقایی که در تصویر میبینید(مهندس خادمی) نماینده ای ست که طی این سه سال بیست وشش هزارو ۲۸۰ساعت بین مردم بوده و خستگی ناپذیر فعالیت کرده حال درمیان هزاران هزاران ساعت فعالیتش چند بار ناراحت و خسته و عصبانی شده مثلِ همهِ ی انسانها، مثلِ همهِ ی پدر ها .....و ما موفق شدیم دو برشِ جانانه ی چندثانیه ای از هزاران ساعت فعالیتش پیدا کنیم و به گوش جهانیان برسونیم،عصبانیتش را خشمش را پرخاشگری ش را.........براستی چه میشود که تعلق مان به همدیگر را نمیبینیم چه میشودفعالانه نشرمیدهیم اشتباهات یک نفر را و شوق و شوری برای انتشار عشق و همدلی نداریم........دردش،عشقش ،دغدغه اش را ببینیم........ #کلیپ #دوربین_شخصی #عشق_را نشر_دهیم
  • #نماینده_ای_که_عاشقانش_کم_ نیستند این آقایی که در تصویر میبینید(مهندس خادمی) نماینده ای ست که طی این سه سال بیست وشش هزارو ۲۸۰ساعت بین مردم بوده و خستگی ناپذیر فعالیت کرده حال درمیان هزاران هزاران ساعت فعالیتش چند بار ناراحت و خسته و عصبانی شده مثلِ همهِ ی انسانها، مثلِ همهِ ی پدر ها .....و ما موفق شدیم دو برشِ جانانه ی چندثانیه ای از هزاران ساعت فعالیتش پیدا کنیم و به گوش جهانیان برسونیم،عصبانیتش را خشمش را پرخاشگری ش را.........براستی چه میشود که تعلق مان به همدیگر را نمیبینیم چه میشودفعالانه نشرمیدهیم اشتباهات یک نفر را و شوق و شوری برای انتشار عشق و همدلی نداریم........دردش،عشقش ،دغدغه اش را ببینیم........ #کلیپ #دوربین_شخصی #عشق_را نشر_دهیم
  • 5 0