#طنز Instagram Photos & Videos

طنز - 1728266 posts

Latest Instagram Posts

  • shear.farahyar - shear.farahyar  شعر-فرهیار# @shear.farahyar 19 minutes ago
  • #شعرفرهیار#شعرنو#شعرسپید#شعر_سپید#طنز

موشی که می گریزد
ازسایه سیاه اش !

نان اش به دست گربه
مغزش به دست گربه
جان اش به دست گربه
در پشت گربه جان پنا ه اش !

هرگز نمی تواند
سنگ ریزه ای چو ارزن
از راه خود رباید !

ازبخت خود بگرید
راه نجات خود را
پیدا نمی نماید ! #شعرفرهیار#شعرنو#شعرسپید#شعر_سپید#طنز موشی که می گریزد ازسایه سیاه اش ! نان اش به دست گربه مغزش به دست گربه جان اش به دست گربه در پشت گربه جان پنا ه اش ! هرگز نمی تواند سنگ ریزه ای چو ارزن از راه خود رباید ! ازبخت خود بگرید راه نجات خود را پیدا نمی نماید !
  • #شعرفرهیار#شعرنو#شعرسپید#شعر_سپید#طنز موشی که می گریزد ازسایه سیاه اش ! نان اش به دست گربه مغزش به دست گربه جان اش به دست گربه در پشت گربه جان پنا ه اش ! هرگز نمی تواند سنگ ریزه ای چو ارزن از راه خود رباید ! ازبخت خود بگرید راه نجات خود را پیدا نمی نماید !
  • 0 0