#سخنان_ناب Instagram Photos & Videos

سخنان_ناب - 44997 posts

Latest Instagram Posts

  • mohamadmehdi_leasani - mohamadmehdi_leasani @mohamadmehdi_leasani 7 hours ago
  • #سخنان_ناب 📄 🔴کینه، مانند این است که زهری بنوشی و امیدوار باشی دشمنانت را بکشد. 👤نلسون ماندلا #سخنان_ناب 📄 🔴کینه، مانند این است که زهری بنوشی و امیدوار باشی دشمنانت را بکشد. 👤نلسون ماندلا
  • #سخنان_ناب 📄 🔴کینه، مانند این است که زهری بنوشی و امیدوار باشی دشمنانت را بکشد. 👤نلسون ماندلا
  • 18 0
  • mohamadmehdi_leasani - mohamadmehdi_leasani @mohamadmehdi_leasani 7 hours ago
  • #سخنان_ناب 📄

همیشه سکوت نشانه تایید حرف طرف مقابل نیست گاهی نشانه قطع امید از سطح شعور اوست.. 👤 میشل فوکو #سخنان_ناب 📄 همیشه سکوت نشانه تایید حرف طرف مقابل نیست گاهی نشانه قطع امید از سطح شعور اوست.. 👤 میشل فوکو
  • #سخنان_ناب 📄 همیشه سکوت نشانه تایید حرف طرف مقابل نیست گاهی نشانه قطع امید از سطح شعور اوست.. 👤 میشل فوکو
  • 15 0