#رادیو_جوان Instagram Photos & Videos

رادیو_جوان - 79330 posts

Latest Instagram Posts

  • navaye_motamedi - mohammadmotamedi | محمد معتمدی @navaye_motamedi 5 hours ago
  • .
.
#تصنیف_خاموشانه 
#آلبوم بودن و سرودن 
شهر خاموش من آن روح بهارانت کو؟
شور و شیدایی انبوه هزارانت کو؟
می خزد در رگ هر برگ تو خوناب خزان
نکهت صبحدم و بوی بهارانت کو؟
کوی و بازار تو میدان سپاه دشمن
شیهه ی اسب و هیاهوی سوارانت کو؟
زیر سرنیزه ی تاتار چه حالی داری؟
دلِ پولادوش شیر شکارانت کو؟
سوت و کور است شب و میکده ها خاموش اند
نعره و عربده ی باده گسارانت کو؟
چهره ها در هم و دلها همه بیگانه ز هم
روز پیوند و صفای دل یارانت کو؟
آسمانت همه جا سقف یکی زندان است
روشنای سحر این شب تارانت کو؟
#شاعر استاد#شفیعی_کدکنی 
#آهنگساز #استاد_مجید_درخشانى . . #تصنیف_خاموشانه #آلبوم بودن و سرودن شهر خاموش من آن روح بهارانت کو؟ شور و شیدایی انبوه هزارانت کو؟ می خزد در رگ هر برگ تو خوناب خزان نکهت صبحدم و بوی بهارانت کو؟ کوی و بازار تو میدان سپاه دشمن شیهه ی اسب و هیاهوی سوارانت کو؟ زیر سرنیزه ی تاتار چه حالی داری؟ دلِ پولادوش شیر شکارانت کو؟ سوت و کور است شب و میکده ها خاموش اند نعره و عربده ی باده گسارانت کو؟ چهره ها در هم و دلها همه بیگانه ز هم روز پیوند و صفای دل یارانت کو؟ آسمانت همه جا سقف یکی زندان است روشنای سحر این شب تارانت کو؟ #شاعر استاد#شفیعی_کدکنی #آهنگساز #استاد_مجید_درخشانى
  • . . #تصنیف_خاموشانه #آلبوم بودن و سرودن شهر خاموش من آن روح بهارانت کو؟ شور و شیدایی انبوه هزارانت کو؟ می خزد در رگ هر برگ تو خوناب خزان نکهت صبحدم و بوی بهارانت کو؟ کوی و بازار تو میدان سپاه دشمن شیهه ی اسب و هیاهوی سوارانت کو؟ زیر سرنیزه ی تاتار چه حالی داری؟ دلِ پولادوش شیر شکارانت کو؟ سوت و کور است شب و میکده ها خاموش اند نعره و عربده ی باده گسارانت کو؟ چهره ها در هم و دلها همه بیگانه ز هم روز پیوند و صفای دل یارانت کو؟ آسمانت همه جا سقف یکی زندان است روشنای سحر این شب تارانت کو؟ #شاعر استاد#شفیعی_کدکنی #آهنگساز #استاد_مجید_درخشانى
  • 892 6