#دریایی Instagram Photos & Videos

دریایی - 26155 posts

Latest Instagram Posts

  • javad.sangooni - zoheyr @javad.sangooni 9 hours ago
  • #شهید دکتر مصطفی چمران
#من اعتقاد دارم که #خدای بزرگ #انسان را به اندازه درد و رنجی که در راه خدا تحمل کرده است پاداش می دهد; و ارزش هر انسانی به اندازه درد و رنجی است که در این راه تحمل کرده است و می بینیم که #مردان خدا بیش از هر کس در زندگی خود گرفتار رنج و درد شده اند. #حسین (ع) را نظاره کنید که در #دریایی از درد و شکنجه فرو رفت که نظیر آن در #عالم دیده نشده. #شهید دکتر مصطفی چمران #من اعتقاد دارم که #خدای بزرگ #انسان را به اندازه درد و رنجی که در راه خدا تحمل کرده است پاداش می دهد; و ارزش هر انسانی به اندازه درد و رنجی است که در این راه تحمل کرده است و می بینیم که #مردان خدا بیش از هر کس در زندگی خود گرفتار رنج و درد شده اند. #حسین (ع) را نظاره کنید که در #دریایی از درد و شکنجه فرو رفت که نظیر آن در #عالم دیده نشده.
  • #شهید دکتر مصطفی چمران #من اعتقاد دارم که #خدای بزرگ #انسان را به اندازه درد و رنجی که در راه خدا تحمل کرده است پاداش می دهد; و ارزش هر انسانی به اندازه درد و رنجی است که در این راه تحمل کرده است و می بینیم که #مردان خدا بیش از هر کس در زندگی خود گرفتار رنج و درد شده اند. #حسین (ع) را نظاره کنید که در #دریایی از درد و شکنجه فرو رفت که نظیر آن در #عالم دیده نشده.
  • 17 0