#خنده Instagram Photos & Videos

خنده - 3293619 posts

Latest Instagram Posts

  • tohiddahmadi - Tohid Ahmadi @tohiddahmadi 8 minutes ago
  • ⁣
تا کنون #دیوانه وار #اسم کسی بوسیده ای⁣⁣
نیمه #شب در #آینه با خنده اش خندیده ای ⁣⁣
⁣⁣
#چشم بر در ،#خنده بر #لب ، #اشک هم در دیدگان⁣⁣
سالها با یاد او با ساز او رقصیده ای⁣⁣
⁣⁣
راستی پیش آمده با #ترس از دست دادنش ⁣⁣
همچو طفلی از نبود #مادر ش ترسیده ای⁣⁣
⁣⁣
اولین #دیدار مانده خاطرت یک #روز خوب ⁣⁣
باز هر #هفته به یادش در سماع چرخیده ای⁣⁣
⁣⁣
با #خیال اولین دیدار او عصری قشنگ⁣⁣
#صبح ها با فکر آن عصرقشنگ بالیده ای⁣⁣
⁣⁣
من نمی دانم چنان #لیلای #مجنون کش شدی⁣⁣
حال او را از هوا، از آینه، باد #صبا پرسیده ای⁣⁣
⁣⁣ ⁣ تا کنون #دیوانه وار #اسم کسی بوسیده ای⁣⁣ نیمه #شب در #آینه با خنده اش خندیده ای ⁣⁣ ⁣⁣ #چشم بر در ،#خنده بر #لب ، #اشک هم در دیدگان⁣⁣ سالها با یاد او با ساز او رقصیده ای⁣⁣ ⁣⁣ راستی پیش آمده با #ترس از دست دادنش ⁣⁣ همچو طفلی از نبود #مادر ش ترسیده ای⁣⁣ ⁣⁣ اولین #دیدار مانده خاطرت یک #روز خوب ⁣⁣ باز هر #هفته به یادش در سماع چرخیده ای⁣⁣ ⁣⁣ با #خیال اولین دیدار او عصری قشنگ⁣⁣ #صبح ها با فکر آن عصرقشنگ بالیده ای⁣⁣ ⁣⁣ من نمی دانم چنان #لیلای #مجنون کش شدی⁣⁣ حال او را از هوا، از آینه، باد #صبا پرسیده ای⁣⁣ ⁣⁣
  • ⁣ تا کنون #دیوانه وار #اسم کسی بوسیده ای⁣⁣ نیمه #شب در #آینه با خنده اش خندیده ای ⁣⁣ ⁣⁣ #چشم بر در ،#خنده بر #لب ، #اشک هم در دیدگان⁣⁣ سالها با یاد او با ساز او رقصیده ای⁣⁣ ⁣⁣ راستی پیش آمده با #ترس از دست دادنش ⁣⁣ همچو طفلی از نبود #مادر ش ترسیده ای⁣⁣ ⁣⁣ اولین #دیدار مانده خاطرت یک #روز خوب ⁣⁣ باز هر #هفته به یادش در سماع چرخیده ای⁣⁣ ⁣⁣ با #خیال اولین دیدار او عصری قشنگ⁣⁣ #صبح ها با فکر آن عصرقشنگ بالیده ای⁣⁣ ⁣⁣ من نمی دانم چنان #لیلای #مجنون کش شدی⁣⁣ حال او را از هوا، از آینه، باد #صبا پرسیده ای⁣⁣ ⁣⁣
  • 1 0